Privacyreglement

Jouw Privacy

Jouw privacy is belangrijk en daarom doe ik mijn best deze zo goed mogelijk te waarborgen.

De behandelingen bij Fyzio-Lin vinden plaats in een afgeschermde ruimte. De fysiotherapeut houdt, om jouw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, een registratie bij van jouw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd waaraan wij ons conformeren.

Doelen en toegangsbevoegdheden gegevensverwerking

– Op basis van de Wgbo (Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst) geef je impliciet toestemming voor het verzamelen van de noodzakelijke gegevens over jou door Fyzio-Lin op het moment dat je jouw afspraak maakt en ik daarmee een hulpverleningsrelatie met je aanga.

– Binnen de praktijk worden gegevens van patiënten verzameld uitsluitend voor de volgende doeleinden:

 • Ondersteunen en in stand houden van een goede (para)medische zorg en hulpverlening;
 • Voeren van doelmatig beheer en beleid in de praktijk, waaronder kwaliteitsbewaking van de zorg;
 • Financiële afhandeling van de geboden zorg met de patiënt dan wel diens zorgverzekeraar waaronder het aanmaken, registreren en bewerken van gespecificeerde declaraties.
 • Op basis van de Wgbo dienen de patientendossiers 15 jaar bewaard te blijven.

Rechten van de betrokkene

De AVG geeft jou een aantal rechten waardoor je controle kunt uitoefenen op het gebruik van persoonsgegevens:

 • Inzagerecht dossier
  Je kunt desgewenst inzage krijgen in de gegevens die in jouw persoonlijk dossier worden vastgelegd. Je kunt jouw medisch dossier inzien als je 12 jaar of ouder bent. Als je jouw dossier wilt inzien, moet je dat mondeling of schriftelijk vragen aan jouw zorgverlener. Je krijgt alleen de gegevens te zien die over jouzelf gaan. Jouw familieleden hebben alleen recht op inzage in jouw dossier als je hen daartoe schriftelijk heeft gemachtigd. Ouders of wettelijke vertegenwoordigers van kinderen tot 12 jaar hebben wel recht op inzage in het dossier van hun kind. De ouders van jeugdigen van 12 tot 16 jaar hebben alleen met toestemming van het kind inzagerecht in het dossier.

 • Recht op aanvulling, correctie of vernietiging
  Nadat je inzage hebt gekregen, kun je Fyzio-Lin schriftelijk verzoeken jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Dat kan als de gegevens die gebruikt worden door de verantwoordelijke feitelijk onjuist zijn, onvolledig of niet ter zake dienend zijn voor het doel of de doeleinden van de verwerking.

 • Recht van verzet
  Het recht van verzet houdt in dat je het recht hebt om bezwaar te maken (verzet aan te tekenen) tegen het gebruik van jouw gegevens door de verantwoordelijke fysiotherapeut.

 • Klachtrecht
  Bij de Autoriteit Persoonsgegevens kun je een verzoek tot bemiddeling indienen bij geschillen over het uitoefenen van privacyrechten.

Online gegevens

Door het toepassen van een SSL beveiliging op de website worden gegevens veilig ingevoerd zonder tussenkomst van externe systemen die de gegevens willen onderscheppen. 

Voor analytische doeleinden worden op fyziolin.nl de bezoekgegevens bijgehouden, waaronder jouw IP-adres, locatiegegevens, gegevens over jouw activiteiten op de website, internetbrowser en apparaat type. Lees het volledige cookiebeleid.

Contactgegevens

Fyzio-Lin | Arlinda Heerkens
arlinda@fyziolin.nl