Fyzio-Lin - De praktijk

Privacyreglement FyzioLin                                                                                                         

De behandelingen bij Fyzio-Lin vinden plaats in een afgeschermde ruimte. Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd waaraan wij ons conformeren.

Doelen en toegangsbevoegdheden gegevensverwerking

– Op basis van de Wgbo (Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst) geeft u impliciet toestemming voor het verzamelen van de noodzakelijke gegevens over u door Fyzio-Lin op het moment dat u uw afspraak maakt en wij daarmee een hulpverleningsrelatie met u aangaan.

– Binnen de praktijk worden gegevens van patiënten verzameld uitsluitend voor de volgende doeleinden:

– Ondersteunen en in stand houden van een goede (para)medische zorg en hulpverlening;

– Voeren van doelmatig beheer en beleid in de praktijk, waaronder kwaliteitsbewaking van de zorg;

– Financiële afhandeling van de geboden zorg met de patiënt dan wel diens zorgverzekeraar waaronder het aanmaken, registreren en bewerken van gespecificeerde declaraties.

-Op basis van de Wgbo dienen de patientendossiers 15 jaar bewaard te blijven.

Rechten van de betrokkene

De AVG geeft u een aantal rechten waardoor u controle kunt uitoefenen op het gebruik van uw persoonsgegevens:

1.Inzagerecht dossier

U kunt desgewenst inzage krijgen in de gegevens die in uw persoonlijk dossier worden vastgelegd. U kunt uw medisch dossier inzien als u 12 jaar of ouder bent. Als u uw dossier wilt inzien, moet u dat mondeling of schriftelijk vragen aan uw zorgverlener. U krijgt alleen de gegevens te zien die over uzelf gaan. Uw familieleden hebben alleen recht op inzage in uw dossier als u hen daartoe schriftelijk heeft gemachtigd. Ouders of wettelijke vertegenwoordigers van kinderen tot 12 jaar hebben wel recht op inzage in het dossier van hun kind. De ouders van jeugdigen van 12 tot 16 jaar hebben alleen met toestemming van het kind inzagerecht in het dossier.

2. Recht op aanvulling, correctie of vernietiging Nadat u inzage hebt gekregen, kunt u Fyzio-Lin schriftelijk verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Dat kan als de gegevens die gebruikt worden door de verantwoordelijke feitelijk onjuist zijn, onvolledig of niet ter zake dienend zijn voor het doel of de doeleinden van de verwerking.

3. Recht van verzet

Het recht van verzet houdt in dat u het recht hebt om bezwaar te maken (verzet aan te tekenen) tegen het gebruik van uw gegevens door de verantwoordelijke fysiotherapeut.

4. Klachtrecht Bij de Autoriteit Persoonsgegevens kunt u een verzoek tot bemiddeling indienen bij geschillen over het uitoefenen van privacyrechten.

Contactgegevens:

Fyzio-Lin

Arlinda Heerkens

arlinda@fyziolin.nl